Introduction

Cyflwyniad

As part of their development, children and young people will develop skills in three key areas:

Physical development - This includes physical growth, the development of fine motor skills, gross motor skills and sensory skills.

Intellectual development - This includes cognitive development and language development.

Emotional development - This is how a child develops feelings towards others and about themselves and includes the development of self-concept.

All areas of development link together and no one area develops in isolation. All areas influence others and are interconnected. This holistic and interconnected development of children happens most in the age range 0-3 years. Skills and development in the early years form a foundation for further development. Holistic development sees each child as a whole person - physically, intellectually and emotionally. Frequently, if there is a delay in one area of development this is reflected in others.

Planned activities can support more than one area of development. For example:

An outdoor play session throwing bean bags into hoops will support:

 • physical skills - as children throw and coordinate their movements
 • intellectual skills - e.g. counting, judging distance
 • emotional/social skills - as they share and interact with other children.

Sand play develops:

 • physical skills - filling and emptying buckets and coordinating movements
 • intellectual skills - discussing full and empty, heavy and light
 • emotional skills - sharing, taking turns and interacting with others.

If a child has a delay in one area of development, it is likely to limit their learning and development in other areas.

Fel rhan o'u datblygiad, bydd plant a phobl ifanc yn meithrin sgiliau mewn tri maes allweddol:

Datblygiad corfforol – Mae hyn yn cynnwys twf corfforol, datblygiad sgiliau echddygol manwl, sgiliau echddygol bras a sgiliau synhwyraidd.

Datblygiad deallusol – Mae hyn yn cynnwys datblygiad gwybyddol a datblygiad iaith.

Datblygiad emosiynol – Dyma'r ffordd y bydd plentyn yn datblygu teimladau tuag at eraill ac amdano ei hun ac mae'n cynnwys datblygiad hunangysyniad.

Mae'r holl feysydd datblygu yn cysylltu â'i gilydd ac nid oes unrhyw faes yn datblygu ar ei ben ei hun. Mae pob maes yn dylanwadu ar rai eraill ac yn gydgysylltiedig. Rhwng 0 a 3 oed y bydd datblygiad cyfannol a chydgysylltiedig plant yn digwydd fwyaf. Bydd sgiliau a datblygiad yn ystod y blynyddoedd cynnar yn sail i ddatblygiad pellach. Mae datblygiad cyfannol yn gweld pob plentyn fel person cyfan – yn gorfforol, yn ddeallusol ac yn emosiynol. Yn aml, os bydd oedi mewn un maes datblygu, caiff hyn ei adlewyrchu mewn meysydd eraill.

Gall gweithgareddau a gynlluniwyd gefnogi mwy nag un maes datblygu. Er enghraifft:

Bydd sesiwn chwarae yn yr awyr agored lle caiff bagiau ffa eu taflu i mewn i gylchau yn cefnogi:

 • sgiliau corfforol – wrth i blant daflu a chydgysylltu eu symudiadau
 • sgiliau deallusol – e.e. cyfrif, barnu pellter
 • sgiliau emosiynol/cymdeithasol – wrth iddynt rannu a rhyngweithio â phlant eraill.

Mae chwarae â thywod yn datblygu:

 • sgiliau corfforol – llenwi a gwagio bwcedi a chydgysylltu symudiadau
 • sgiliau deallusol – trafod ‘llawn’ a ‘gwag’, ‘trwm’ ac ‘ysgafn’
 • sgiliau emosiynol – rhannu, cymryd tro a rhyngweithio ag eraill.

Os oes oedi mewn un o feysydd datblygu plentyn, mae hynny'n debygol o gyfyngu ar y ffordd y bydd yn dysgu ac yn datblygu mewn meysydd eraill.

Case study

Helen works in a pre-school with children aged 3-4 years. Helen is planning an activity using a shop in the role play area. Can you help Helen identify where the children may develop in these 3 areas?

Astudiaeth achos

Mae Helen yn gweithio mewn darpariaeth cyn-ysgol gyda phlant 3-4 oed. Mae Helen yn cynllunio gweithgaredd gan ddefnyddio siop yn yr ardal chwarae rôl. A allwch helpu Helen i nodi ble y gall y plant ddatblygu yn y tri maes hyn?

QuestionCwestiwn Your AnswerEich Ateb Correct answerAteb cywir

Answer:

Ateb: