The main legislation, policies, guidance and frameworks supporting children's care, play, learning and development

Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau, safonau a fframweithiau sy'n sail i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

List of legislation, national policies, guidance, standards and frameworks.

Foundation Phase Framework

Curriculum and outcomes for three to seven year old children in Wales. There are seven Areas of Learning (six for Welsh-medium settings/schools) supporting children's development and skills.

Further reading:
https://bit.ly/2KlzDnS

United Nations Convention on the Rights of the Child

A list of all the rights of children and young people that ensure that they are safe, have what they need to survive and develop, and have their say on decisions affecting their lives.

Further reading:
https://bit.ly/2KtrNc3
https://bit.ly/2In8q1S

Seven Core Aims

Welsh Government aims based on the United Nations Convention on the Rights of the Child.

Further reading:
https://bit.ly/2Xobx1I
https://bit.ly/2KnkYsq

European Convention on Human Rights

International human rights agreement constituting an agreement between the Governments that make up the Council of Europe. It safeguards human rights for all – adults, children and young people.

Further reading:
https://bit.ly/2wCqRsr

Equality Act 2010

A combination of the Acts based on equality. The aim is to create consistency and make the act easier to follow in order to create a fair society.

Further reading:
https://bit.ly/2Cpb01f

Human Rights Act 1998

The basic rights and freedoms to which everyone in the United Kingdom is entitled.

Further reading:
https://bit.ly/2bmCIjI

Childcare, Play and Early Years Workforce Plan

The Welsh Government's aim to develop a highly skilled childcare, play and early years workforce recognised as a highly respected profession and career of choice. A career appreciated by society for its contribution to our children's learning and development.

Further reading:
https://bit.ly/2XUcL1K
https://bit.ly/2Fck3qo

Wales: a Play Friendly Country

A duty for Local Authorities to assess for and secure sufficient play opportunities for children in their areas.

Further reading:
https://gov.wales/wales-play-friendly-country
https://bit.ly/2IJmMIU

Children Act 1989 and 2004

Providing a framework for childcare and child protection. It focuses on the welfare of children up to their 18th birthday. It defines parental responsibility and encourages partnership working with parent/carer and multi-agency work.

Further reading:
https://bit.ly/2MOVHcu
https://bit.ly/1snJHsF

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

The Act is about improving the social, economic, environmental and cultural well-being of Wales.

Further reading:
https://bit.ly/2Kn83GF

Rhestr o ddeddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, arweiniad, safonau a fframweithiau.

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen

Cwricwlwm a’r deilliannau ar gyfer plant tair i saith oed yng Nghymru. Mae saith Maes Dysgu (chwech ar gyfer lleoliadau/ysgolion cyfrwng Cymraeg) sy’n cefnogi datblygiad plant a’u sgiliau.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2RjZopf

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Rhestr o’r holl hawliau sydd gan blant a phobl ifanc er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y maent angen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Darllen pellach:
https://bit.ly/31HwvYL
https://bit.ly/2XkKNiI

Saith Nod Craidd

Amcanion Llywodraeth Cymru sy’n seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2KR8oRA
https://bit.ly/2Knab1p

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol

Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol, sy'n golygu cytundeb rhwng y Llywodraethau sy’n rhan o Gyngor Ewrop. Mae'n diogelu hawliau dynol i bawb - oedolion, plant a phobl ifanc.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2IpoYqc

Deddf Cydraddoldeb 2010

Cyfuniad o’r Deddfau sy’n seiliedig ar gydraddoldeb. Y nod yw creu cysondeb a gwneud y ddeddf yn rhwyddach i’w dilyn er mwyn creu cymdeithas deg.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2IN65wa

Deddf Hawliau Dynol 1998

Yr hawliau a rhyddid sylfaenol mae gan bawb yn y Deyrnas Unedig hawl iddynt.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2MUrp8q

Cynllun Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar

Nod Llywodraeth Cymru i ddatblygu gweithlu gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar medrus iawn, sy’n cael ei gydnabod fel proffesiwn a gyrfa uchel ei pharch a gyrfa o ddewis yn ogystal a gyrfa y mae cymdeithas yn ei gwerthfawrogi am ei chyfraniad at ddysgu a datblygiad ein plant.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2XWrlWy
https://bit.ly/2XPbysF

Cymru: Gwlad Lle mae Cyfle i Chwarae

Dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol i blant yn eu hardaloedd.

Darllen pellach:
https://bit.ly/30tIOqa
https://bit.ly/2HSAj07

Deddf Plant 1989 a 2004

Yn darparu fframwaith ar gyfer gofal ac amddiffyn plant. Mae'n canolbwyntio ar les plant hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed. Mae'n diffinio cyfrifoldeb rhiant/gofalwr ac yn annog gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gofalwyr a gwaith amlasiantaethol.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2MOVHcu

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Ddeddf sy’n ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Darllen pellach:
https://bit.ly/2wZW89d

The main legislation, policies and guidance and frameworks supporting children's care, play, learning and development.

Identify the descriptions.

Drag the acts in the left hand column to correspond to the correct descriptions in the right hand column.

Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau, safonau a fframweithiau sy'n sail i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Adnabod y disgrifiadau.

Llusgwch y deddfau yn y golofn ar y chwith er mwyn cyd-fynd gyda’r disgrifiadau cywir sydd yn y golofn ar y dde.

Acts

Termau

Descriptions

Diffiniadau

Correct answers

Atebion cywir

    The main legislation, policies and guidance and frameworks supporting children's care, play, learning and development.

    Drag the correct words from the list into the blanks in the sentences.

    Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau, safonau a fframweithiau sy'n sail i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

    Llusgwch y geiriau cywir o’r rhestr i’r bylchau yn y brawddegau.

    Your Answers

    1. Foundation Phase FrameworkCurriculum and outcomes for three to seven year old children in Wales. There are seven Areas of Learning (six for Welsh-medium settings/schools) supporting children's development and skills.
    2. United Nations Convention on the Rights of the Child – A list of all children and young people's rights to ensure that they are safe, have what they need to survive and develop, and have their say on decisions affecting their lives.
    3. Seven Core Aims – Welsh Government aims based on the United Nations Convention on the Rights of the Child.
    4. European Convention on Human Rights – International human rights agreement constituting an agreement between the Governments that make up the Council of Europe. It safeguards human rights for all – adults, children and young people –
    5. Equality Act 2010 – A combination of the Acts based on equality . The aim is to create consistency and make the act easier to follow in order to create a fair society.
    6. Human Rights Act 1998 – The basic rights and freedoms to which everyone in the United Kingdom is entitled.
    7. Children Act 1989 and 2004 – Providing a framework for childcare and child protection . It focuses on the welfare of children up to their 18th birthday. It defines parental responsibility and encourages partnership working with parents/carers and multi-agency work.
    8. Childcare, Play and Early Years Workforce Plan – The Welsh Government's aim to develop a highly skilled childcare, play and early years workforce recognised as a highly respected profession and career of choice, appreciated by society for its contribution to our children's learning and development.
    9. Wales: a Play Friendly Country – A duty for Local Authorities to assess for and secure sufficient play opportunities for children in their areas.
    10. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 – This Act is about improving the social, economic, environmental and cultural well-being of Wales.

    Correct answers

    1. Foundation Phase FrameworkCurriculum and outcomes for three to seven year old children in Wales. There are seven Areas of Learning (six for Welsh-medium settings/schools) supporting children's development and skills.
    2. United Nations Convention on the Rights of the Child – A list of all children and young people's rights to ensure that they are safe, have what they need to survive and develop, and have their say on decisions affecting their lives.
    3. Seven Core Aims – Welsh Government aims based on the United Nations Convention on the Rights of the Child.
    4. European Convention on Human Rights – International human rights agreement constituting an agreement between the Governments that make up the Council of Europe. It safeguards human rights for all – adults, children and young people –
    5. Equality Act 2010 – A combination of the Acts based on equality . The aim is to create consistency and make the act easier to follow in order to create a fair society.
    6. Human Rights Act 1998 – The basic rights and freedoms to which everyone in the United Kingdom is entitled.
    7. Children Act 1989 and 2004 – Providing a framework for childcare and child protection . It focuses on the welfare of children up to their 18th birthday. It defines parental responsibility and encourages partnership working with parents/carers and multi-agency work.
    8. Childcare, Play and Early Years Workforce Plan – The Welsh Government's aim to develop a highly skilled childcare, play and early years workforce recognised as a highly respected profession and career of choice, appreciated by society for its contribution to our children's learning and development.
    9. Wales: a Play Friendly Country – A duty for Local Authorities to assess for and secure sufficient play opportunities for children in their areas.
    10. Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 – This Act is about improving the social, economic, environmental and cultural well-being of Wales.

    Eich ateb

    1. Fframwaith y Cyfnod Sylfaen Cwricwlwm – a’r deilliannau ar gyfer plant tair i saith oed yng Nghymru. Mae saith Maes Dysgu (chwech ar gyfer lleoliadau/ysgolion cyfrwng Cymraeg) sy’n cefnogi datblygiad plant a’u sgiliau.
    2. Confensiwn – y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn – Rhestr o’r holl hawliau sydd gan blant a phobl ifanc er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y maent angen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.
    3. Saith Nod Craidd – Amcanion Llywodraeth Cymru sy’n seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.
    4. Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol – Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol, sy'n golygu cytundeb rhwng y Llywodraethau sy’n rhan o Gyngor Ewrop. Mae'n diogelu hawliau dynol i bawb - oedolion, plant a phobl ifanc.
    5. Deddf Cydraddoldeb 2010 – Cyfuniad o’r Deddfau sy’n seiliedig ar gydraddoldeb . Y nod yw creu cysondeb a gwneud y ddeddf yn rhwyddach i’w ddilyn er mwyn creu cymdeithas deg.
    6. Deddf Hawliau Dynol 1998 – Yr hawliau a’r rhyddid sylfaenol mae gan bawb yn y Deyrnas Unedig hawl iddynt.
    7. Deddf Plant 1989 a 2004 – Yn darparu fframwaith ar gyfer gofal ac amddiffyn plant. Mae'n canolbwyntio ar les plant hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed. Mae'n diffinio cyfrifoldeb rhiant/gofalwr ac yn annog gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gofalwyr a gwaith amlasiantaethol.
    8. Cynllun Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar –Nod Llywodraeth Cymru i ddatblygu gweithlu gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar medrus iawn, sy’n cael ei gydnabod fel proffesiwn a gyrfa uchel ei barch a gyrfa o ddewis, ac un mae cymdeithas yn ei werthfawrogi am ei gyfraniad at ddysgu a datblygiad ein plant.
    9. Cymru: Gwlad Lle mae Cyfle i Chwarae – Dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol i blant yn eu hardaloedd.
    10. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

    Atebion cywir

    1. Fframwaith y Cyfnod Sylfaen Cwricwlwm – a’r deilliannau ar gyfer plant tair i saith oed yng Nghymru. Mae saith Maes Dysgu (chwech ar gyfer lleoliadau/ysgolion cyfrwng Cymraeg) sy’n cefnogi datblygiad plant a’u sgiliau.
    2. Confensiwn – y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn – Rhestr o’r holl hawliau sydd gan blant a phobl ifanc er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y maent angen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.
    3. Saith Nod Craidd – Amcanion Llywodraeth Cymru sy’n seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.
    4. Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol – Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol, sy'n golygu cytundeb rhwng y Llywodraethau sy’n rhan o Gyngor Ewrop. Mae'n diogelu hawliau dynol i bawb - oedolion, plant a phobl ifanc.
    5. Deddf Cydraddoldeb 2010 – Cyfuniad o’r Deddfau sy’n seiliedig ar gydraddoldeb . Y nod yw creu cysondeb a gwneud y ddeddf yn rhwyddach i’w ddilyn er mwyn creu cymdeithas deg.
    6. Deddf Hawliau Dynol 1998 – Yr hawliau a’r rhyddid sylfaenol mae gan bawb yn y Deyrnas Unedig hawl iddynt.
    7. Deddf Plant 1989 a 2004 –Yn darparu fframwaith ar gyfer gofal ac amddiffyn plant. Mae'n canolbwyntio ar les plant hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed. Mae'n diffinio cyfrifoldeb rhiant/gofalwr ac yn annog gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gofalwyr a gwaith amlasiantaethol.
    8. Cynllun Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar –Nod Llywodraeth Cymru i ddatblygu gweithlu gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar medrus iawn, sy’n cael ei gydnabod fel proffesiwn a gyrfa uchel ei barch a gyrfa o ddewis, ac un mae cymdeithas yn ei werthfawrogi am ei gyfraniad at ddysgu a datblygiad ein plant.
    9. Cymru: Gwlad Lle mae Cyfle i Chwarae – Dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol i blant yn eu hardaloedd.
    10. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

    Principles and values

    Yr egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n sail i weithio mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

    Child care service

    In order to be an effective childcare worker, it's important to be aware of the principles and values that underpin work in the education and early years sector. Listed below are some of the principles that support practice in children’s care, play, learning and development:

    • A personal and individual approach – as every child develops differently, childcare workers need to plan for each child's individual needs based on observations and assessments.
    • The child's interests – by observing and assessing children, and by being given information from parents/carers, childcare workers become aware of the child's interests. This information is necessary in order to plan activities that allow children to pursue their interests.
    • Positive relationships – childcare workers need to build and foster relationships with other staff members, children and their parents/carers.
    • Positive environment – there needs to be a safe environment that promotes the holistic development of children.
    • Outdoor learning – the outdoor area gives children opportunities to investigate and learn from direct experiences.

    Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o’r egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n sail i weithio yn y sector addysg a’r blynyddoedd cynnar er mwyn bod yn gweithiwr gofal plant effeithiol. Rhai o’r egwyddorion sy’n cefnogi ymarfer mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yw:

    • Dull personol ac unigol – mae’n bwysig deall fod pob plentyn yn datblygu yn wahanol, felly mae angen i gweithwyr gofal plant cynllunio ar gyfer anghenion unigol pob plentyn yn seiliedig ar arsylwadau ac asesiadau.
    • Diddordebau’r plentyn – drwy arsylwi ac asesu plant, ac o wybodaeth gan rieni/gofalwyr gall gweithwyr gofal plant ddod i adnabod diddordebau’r plentyn. Mae’r wybodaeth hon yn angenrheidiol er mwyn cynllunio gweithgareddau sy’n caniatáu i blant dilyn eu diddordebau.
    • Perthnasau positif – mae angen i gweithwyr gofal plant adeiladu a meithrin perthnasoedd gydag aelodau eraill o staff, plant a’u rhieni/gofalwyr.
    • Amgylchedd positif – mae angen amgylchedd diogel sy’n hybu datblygiad holistig plant.
    • Dysgu yn yr awyr agored – mae’r ardal tu allan yn rhoi cyfleoedd i blant ymchwilio a dysgu drwy brofiadau uniongyrchol.

    Principles and values

    Complete the activity below.

    Yr egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n sail i weithio mewn gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

    Cwblhewch y gweithgaredd isod.

    The importance of principles

    Explain the importance of the principles involved in children's care, play, learning and development.

    Pwysgirwydd egwyddorion

    Esboniwch yn y blychau bwysigrwydd yr egwyddorion sy’n ymwneud â gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

    QuestionCwestiwn Your AnswerEich Ateb Suggested AnswerAteb Awgrymedig

    Suggested Answer:

    Ateb Awgrymedig:

    The use of Professional Codes of Conduct and Practice

    Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

    Code of professional practice for social care

    Professional Code of Practice for Social Care – the main document outlining the standards for conduct and practice of social care workers in Wales.
    https://bit.ly/2GsrAm9

    Code of Conduct for Healthcare Support Workers in Wales – provides guidance and support to healthcare support workers so they can understand the standards of conduct expected of them.
    https://bit.ly/2Fgd3ZG

    National Minimum Standards for Regulated Childcare for children up to 12 years old – document outlining the national minimum standards relevant to childminders and daycare providers for children up to 12 years old.
    https://bit.ly/2Wm9fzL

    Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

    Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol – y brif ddogfen sy’n gosod allan y safonau ar gyfer ymddygiad ac ymarfer i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.
    https://bit.ly/2xazL13

    Côd Ymddygiad i Weithwyr Cynnal Gofal Iechyd yng Nghymru – yn darparu arweiniad a chefnogaeth i weithwyr cynnal gofal iechyd er mwyn iddynt ddeall y safonau ymddygiad a ddisgwylir ganddynt
    https://bit.ly/2WQBE1T

    Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed – dogfen sy’n gosod allan y safonau gofynnol cenedlaethol sy’n berthnasol i warchodwyr plant a darparwyr gofal dydd i blant hyd at 12 oed.
    https://bit.ly/2RlMc37

    Getting to know Professional Codes of Conduct and Practice

    Drag the the Professional Codes of Conduct and Practice to the correct description.

    Adnabod Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

    Llusgwch y Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol i gyd-fynd â'r disgrifiad cywir.

    Profession Codes of Conduct and Practice

    Llusgwch y Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

    Description

    Disgrifiad

    Correct answers

    Atebion cywir