How legislation and national policies support a rights-based approach to childcare

Dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau ynghŷd â deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol.

Inclusive

The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 is based on national legislation and policy in relation to children and young people. All children and young people in Wales have the following rights:

 • to be treated as individuals
 • to be treated equally and not to experience any discrimination against them
 • to be respected
 • to have privacy
 • to be treated with dignity
 • to be protected from danger and harm
 • to receive support and care that meets their needs, considers their choices and keeps them safe
 • to communicate using the communication methods and language of their choice
 • to be able to obtain information about themselves.

Early years and childcare childcare worker have a responsibility to work in a way that is based on children and young people's rights.

According to the Children's Commissioner for Wales, the Principles of an Approach based on Children's Rights are:

 • Entrenching children's rights: children's rights should be central to service planning and provision.
 • Equality and no discrimination: equality means ensuring that all children have an equal opportunity to fulfil their potential.
 • Empowering children: improving children's ability as individuals, so they can better benefit from their rights and engage with, influence and hold to account the individuals and organisations that affect their lives.
 • Participation: listening to children and paying meaningful attention to their opinions.
 • Accountability: authorities should be accountable to children for decisions and actions that affect their lives.

https://bit.ly/2S0Krsx

Further reading:

https://bit.ly/2JmZb2m

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989 yn seiliedig ar ddeddfwriaeth a pholisi cenedlaethol mewn perthynas â phlant a phobl ifanc. Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru'r hawliau canlynol:

 • cael eu trin fel unigolion
 • cael eu trin yn gyfartal a pheidio profi unrhyw wahaniaethu yn eu herbyn
 • cael eu parchu
 • cael preifatrwydd
 • cael eu trin gydag urddas
 • cael eu hamddiffyn rhag perygl a niwed
 • cael cefnogaeth a gofal sy’n diwallu eu hanghenion, sy’n ystyried eu dewisiadau ac yn eu diogelu
 • cyfathrebu gan ddefnyddio’r dulliau cyfathrebu ac iaith o’u dewis
 • medru cael gafael ar wybodaeth amdanyn nhw eu hunain.

Mae gan gweithwyr gofal plant blynyddoedd cynnar a gofal plant gyfrifoldeb i weithio mewn ffordd sy’n seiliedig ar hawliau plant a phobl ifanc.

Yn ôl Comisiynydd Plant Cymru, Egwyddorion Dull Gweithredu sy’n seiliedig ar Hawliau Plant yw:

 • Gwreiddio hawliau plant: Dylai hawliau plant fod yn ganolog i gynllunio a darparu gwasanaethau.
 • Cydraddoldeb a dim camwahaniaethu: Mae cydraddoldeb yn golygu sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle cyfartal i gyrraedd eu llawn botensial.
 • Grymuso plant: Gwella gallu plant fel unigolion, fel eu bod yn medru manteisio’n well ar hawliau, ac ymgysylltu â’r unigolion a’r sefydliadau hynny sy’n effeithio ar eu bywydau, dylanwadu arnynt a’u galw i gyfrif.
 • Cyfranogiad: Gwrando ar blant a rhoi sylw ystyrlon i’w barn.
 • Atebolrwydd: Dylai awdurdodau fod yn atebol i blant am benderfyniadau a chamau gweithredu sy’n effeithio ar eu bywydau.

https://bit.ly/2S3xWwm

Darllen pellach:

https://bit.ly/2XTE9Aj

How legislation and national policies support a rights-based approach to childcare

Click on the answer you think is correct. Some questions may have more than one correct answer.

Dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau ynghŷd â deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol

Rhowch gynnig ar ateb y cwestiynau canlynol. Gall fwy nag un ateb fod yn gywir.

What do the national legislation and policies mean in practice?

Beth mae’r ddeddfwriaeth a’r polisïau cenedlaethol yn ei olygu’n ymarferol?

Welsh law concept

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

The United Nations Convention on the Rights of the Child lists the rights of all children and young people.

There are 54 articles to the UNCRC. The articles listed are rights that children and young people need to ensure that they are safe, have what they need to survive and develop, and have their say on decisions affecting their lives.

https://bit.ly/2S0Krsx

Seven Core Aims

The Welsh Government has adopted seven Core Aims to work to ensure that all children and young people:

 • have a flying start in life (the early years)
 • have a comprehensive range of education and learning opportunities
 • enjoy the best possible health and are free from abuse, victimisation and exploitation
 • have access to play, leisure, sporting and cultural activities
 • are listened to, treated with respect, and have their race and cultural identity recognised (participation in decision making)
 • have a safe home and a community which supports physical and emotional well-being
 • are not disadvantaged by poverty.

https://bit.ly/2FqTnm7

Equality Act 2010

The Equality Act 2010 protects people from discrimination. It specifies the different ways in which it's illegal to treat someone. It protects individuals from unfair treatment and promotes a fairer and more equal society.

https://bit.ly/2mNcBXU

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

The act changes how people's needs are assessed and how services are provided. It gives people more of a say on what kind of care and support they receive.

https://bit.ly/2Kldzty

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)

Mae’r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn rhestru hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc.

Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo. Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae plant a phobl ifanc angen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

https://bit.ly/2NGElPF

Saith Nod Craidd

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu saith Nod Craidd ar gyfer gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc:

 • yn cael dechrau teg mewn bywyd (y blynyddoedd cynnar)
 • yn cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu
 • yn mwynhau’r iechyd gorau posibl heb eu cam-drin, eu fictimeiddio na’u hecsbloetio
 • yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol
 • yn cael eu clywed, eu trin â pharch a bod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu cydnabod (yn gallu cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau)
 • yn cael cartref diogel a chymuned sy’n cefnogi eu lles corfforol ac emosiynol
 • yn osgoi anfantais oherwydd tlodi.

https://bit.ly/32l0pT7

Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn amddiffyn pobl rhag gwahaniaethu. Mae'n nodi'r gwahanol ffyrdd y mae'n anghyfreithlon trin rhywun. Mae’n diogelu unigolion rhag triniaeth annheg ac yn hybu cymdeithas decach a mwy cyfartal.

https://bit.ly/2wWSq01

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Mae'r ddeddf yn newid y ffordd y mae anghenion pobl yn cael eu hasesu a'r ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu. Mae'n rhoi mwy o lais i bobl am y math o ofal a chymorth y byddant yn eu cael.

https://bit.ly/2LLKmb2

What do the national legislation and policies mean in practice?

Type in the box below the specimen question of how the rights are upheld in the work setting.

Beth mae’r ddeddfwriaeth a’r polisïau cenedlaethol yn ei olygu’n ymarferol?

Teipiwch yn y blwch islaw’r cwestiwn enghraifft o sut mae'r hawliau yn cael eu cynnal yn y lleoliad gwaith.

Children and young people's rights Hawliau plant a phobl ifanc Legislation or policies connected to the rights Deddfwriaeth neu bolisïau sy'n cysylltu â'r hawliau How settings observe the policy or act Sut mae lleoliadau yn dilyn y polisi neu ddeddf

To be treated as individuals.

Cael eu trin fel unigolion./p>

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

Equality Act 2010

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Cydraddoldeb 2010

To be treated equally and not to experience any discrimination against them.

Cael eu trin yn gyfartal a pheidio profi unrhyw wahaniaethu yn eu herbyn.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

Equality Act 2010

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Cydraddoldeb 2010

To be respected.

Cael eu parchu.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

Equality Act 2010

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Cydraddoldeb 2010

Have a flying start in life (the early years).

Cael dechrau teg mewn bywyd (y blynyddoedd cynnar).

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Have access to play, leisure, sporting and cultural activities.

Cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

To be protected from danger and harm.

Cael eu hamddiffyn rhag perygl a niwed.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Not be disadvantaged by poverty.

Osgoi anfantais oherwydd tlodi.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Equality Act 2010

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Deddf Cydraddoldeb 2010

To receive support and care that meets their needs, considers their choices and keeps them safe.

Cael cefnogaeth a gofal sy’n diwallu eu hanghenion, sy’n ystyried eu dewisiadau ac yn eu diogelu.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

Equality Act 2010

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Cydraddoldeb 2010

Have a comprehensive range of education and learning opportunities.

Cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu.

Seven Core Aims

United Nations Convention on the Rights of the Child

Saith Nod Craidd

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Advocacy and how it can support a rights-based approach

Eiriolaeth a sut mae’n gallu cefnogi dull seiliedig ar hawliau

Advocacy

Advocacy means giving children and young people a voice, ensuring that their rights are respected and their opinions and wishes are heard. Advocacy can help children and young people to express their opinion, understand their rights and solve problems with their social worker or carer. Advocacy is essential for children or young people who are in local authority care or have communication difficulties.

An advocate is a person who represents the viewpoint of the child or young person. Advocates explain children and young people's opinions and needs and help people to make decisions. An advocate can also support children and their families/carers to make a complaint or express concern about a service.

Advocacy supports a rights-based approach as it gives children and young people a voice, as is specified in Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child "Your right to say what should happen and for someone to listen".

https://bit.ly/2In8q1S

Eiriolaeth yw rhoi llais i blant a phobl ifanc, gan wneud yn siŵr bod eu hawliau’n cael eu parchu a bod eu barn a’u dymuniadau yn cael eu clywed. Gall eiriolaeth helpu plant a phobl ifanc i fynegi eu barn, deall eu hawliau a datrys problemau gyda’u gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr. Mae eiriolaeth yn hanfodol i blant neu bobl ifanc sydd yng ngofal yr awdurdod lleol neu sydd ag anawsterau cyfathrebu.

Eiriolwr yw person sy'n cynrychioli safbwynt y plentyn neu'r person ifanc. Mae eiriolwyr yn esbonio barn ac anghenion plant a phobl ifanc ac yn helpu pobl i wneud penderfyniadau. Gall eiriolwr hefyd gefnogi plant a’u teuluoedd/gofalwyr i wneud cwyn neu fynegi pryder am wasanaeth.

Mae eiriolaeth yn cefnogi dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau gan ei fod yn rhoi llais i blant a phobl ifanc, fel mae Erthygl 12 o’r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn nodi “Eich hawl i ddweud beth ddylai ddigwydd ac i rywun wrando arnoch”.

https://bit.ly/2XkKNiI

Advocacy services

When should a child or young person be given access to advocacy services? Note down your ideas on the diagram.

Gwasanaethau eiriolaeth

Pryd y gall plentyn neu berson ifanc ofyn am eiriolaeth? Nodwch eich syniadau ar y diagram.

How many can you think of? Faint y gallwch chi feddwl amdano?

Suggested answers:

 • If they need support, advice or information
 • If they feel their opinion isn't being heard
 • If no one is telling them what's going on with their situation
 • To support them to make decisions
 • If they're unhappy with the way they receive care
 • If they feel they haven't been treated fairly
 • To support them to participate in meetings or reviews
 • To support them to make a complaint

Atebion posib:

 • Os ydynt eisiau cefnogaeth, cyngor neu wybodaeth
 • Os ydynt yn teimlo nad yw eu barn yn cael ei glywed
 • Os nad oes neb yn dweud wrthyn nhw beth sy'n digwydd am eu sefyllfa
 • I’w cefnogi i wneud penderfyniadau
 • Os ydynt yn anhapus gyda’r ffordd maent yn derbyn gofal
 • Os ydynt yn teimlo na chawsant eu trin yn deg
 • I’w cefnogi wrth gymryd rhan mewn cyfarfodydd neu adolygiadau
 • I’w cefnogi i wneud cwyn

How children and their families/carers can be supported to make a complaint or express a concern about a service

Y camau gall rhieni/gofalwyr neu ofalwyr gymryd os ydynt am wneud cwyn.

Child in therapy

It is a requirement that all services have a complaints procedure to ensure that children, young people and their families/carers rights are supported. Complaints procedures also protect childcare worker by giving them guidance. The service's procedures for responding to a complaint are set out in a policy, and the policy specifies the actions to take should a service receive a complaint.

Below is an example of the steps that parents/carers can take if they want to complain, and the steps taken by the service.

 1. Contact the Leader, Manager or Registered Person of the service to make a verbal complaint. The service shall attempt to resolve the issue and inform the parents/carers of the steps taken within three working days.
 2. If it isn't possible to resolve the issue, or if the parents/carers wish to submit the complaint in writing, the matter should be formally referred in writing. The service shall conduct a full investigation and the complainant shall receive a full response within 10 working days.
 3. If the investigation is not completed within 10 working days, the service shall issue an interim report to the complainant, with an explanation regarding why additional time is needed.
 4. The service shall complete the investigation and issue a written report within 28 days.
 5. The service shall keep any correspondence, notes and reports on the case and make them available to Care Inspectorate Wales to access.

Mae’n ofynnol i bob gwasanaeth cael gweithdrefn gwyno er mwyn sicrhau bod hawliau plant, pobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr yn cael eu cefnogi. Mae gweithdrefnau cwyno hefyd yn amddiffyn gweithwyr gofal plant drwy roi arweinyddiaeth iddynt. Mae gweithdrefnau’r gwasanaeth ar gyfer ymateb i gŵyn yn cael ei nodi mewn polisi, ac mae’r polisi yn nodi’r camau i gymryd os yw gwasanaeth yn derbyn cwyn.

Gwelwch isod enghraifft o’r camau gall rhieni/gofalwyr neu ofalwyr gymryd os ydynt am wneud cwyn, a’r camau a gymerwyd gan y gwasanaeth.

 1. Cysylltu ag Arweinydd, Rheolwr neu Berson Cofrestredig y gwasanaeth i gwyno ar lafar. Bydd y gwasanaeth yn ceisio datrys y mater a hysbysu’r rhieni/gofalwyr o’r camau a gymerwyd o fewn dri diwrnod gwaith.
 2. Os nad yw’n bosibl i ddatrys y mater yn dderbyniol, neu os ydi’r rhieni/gofalwyr yn dymuno cyflwyno'r gŵyn yn ysgrifenedig, dylid cyfeirio'r mater yn ffurfiol ac yn ysgrifenedig. Bydd y gwasanaeth yn cynnal ymchwiliad llawn a bydd y person a gwynodd yn derbyn ymateb llawn o fewn 10 diwrnod gwaith.
 3. Os nad yw’r ymchwiliad wedi ei gwblhau o fewn 10 diwrnod gwaith, bydd y gwasanaeth yn cyflwyno adroddiad dros dro i’r person a gwynodd, gydag esboniad ynglŷn â pam mae angen amser ychwanegol.
 4. Bydd y gwasanaeth yn cwblhau’r ymchwiliad a chyflwyno adroddiad ysgrifenedig o fewn 28 diwrnod.
 5. Bydd y gwasanaeth yn cadw unrhyw ohebiaeth, nodiadau ac adroddiadau ar yr achos a byddant ar gael i Arolygaeth Gofal Cymru eu gweld.

How children and their families/carers can be supported to make a complaint or express a concern about a service

Drag the statements into the correct order when responding to complaints.

Sut y gall plant a’u teuluoedd/gofalwyr gael eu cefnogi i wneud cwyn neu fynegi pryder am wasanaeth

Llusgwch y datganiadau i’r drefn gywir wrth ymateb i gwynion.