Legislation and national policies for the Welsh language

Deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg

A Curriculum for Wales, A Curriculum for Life. Welsh Government 2015

A plan describing actions to be taken by the Welsh Government to build a new national curriculum for Wales. The plan aims to create a new curriculum that will enable learners in Wales to enjoy teaching and learning that inspires them to succeed. As part of the plan, the Welsh Government is committed to seeing the Welsh language thrive. The Welsh language will continue to be a compulsory element in the curriculum for all learners up to 16 years old. The new curriculum will provide a way to ensure that all learners can build their Welsh language skills and use the language confidently in different contexts.

Further reading:

http://bit.ly/2XEnjq1


Cymraeg 2050: A million Welsh speakers by 2050

The Welsh Government's strategy to promote and facilitate the use of the Welsh language is to achieve the target of a million Welsh speakers by 2050. To achieve the target, the Welsh Government will expand Welsh-medium early years provision to support progression into Welsh-medium education. The plan also sets the objective of increasing the proportion of each school year group receiving Welsh-medium education and increasing the number of primary teachers who can teach through the medium of Welsh.

Further reading:

http://bit.ly/2S2mEZ4


Welsh-medium Education Strategy

The Welsh Government strategy was announced in April 2010 to develop effective provision from nursery education to further and higher education. The Welsh Government's vision is for an education system that responds to the demand for Welsh-medium education and secures an increase in the number of people who are fluent Welsh speakers and can use the language with their families/carers, in their communities and in the workplace. The Welsh Government's aim is to provide an education system that enables more learners of all ages to build a wider variety of Welsh language skills.

Welsh-medium Education Strategy: Next Steps

A document identifying the next steps to be taken by the Welsh Government to develop Welsh-medium and Welsh language education from April 2016. The document sets out the Welsh Government's priorities as part of the development of a long term Welsh language strategy.

Further reading:

http://bit.ly/2NGg0cI


The Welsh Language Standards (No.7) Regulations 2018

Regulations to set standards in relation to the conduct of Local Health Boards, NHS Trusts in Wales, Community Health Councils and the Board of Welsh Community Health Councils. The standards make clear to the organisations what needs to be done to conform, and state clearly what the consumer can expect. The regulations set standards for service provision, in respect of service delivery, with the aim of promoting or facilitating the use of the Welsh language or working towards ensuring that Welsh is not treated any less favourably than English.

http://bit.ly/2S6fF1l


Welsh in Education Strategic Plan (local)

Every local authority is required to produce and submit their Welsh in Education Strategic Plan (WESP) to the Welsh Government to show how they intend to achieve aims and targets set out in the Welsh-medium Education Strategy. The Welsh Government's vision is to enable all learners to develop their Welsh language skills and use the language confidently in everyday life. To achieve this vision, local authorities need to plan to ensure that all learners benefit from a first-class curriculum and enjoy learning and teaching that inspires them.

Further reading:

http://bit.ly/2NCZM3Z

Cwricwlwm i Gymru, Cwricwlwm am Oes. Llywodraeth Cymru 2015

Cynllun sy’n disgrifio’r camau i’w cymryd gan Lywodraeth Cymru, i adeiladu cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru. Nod y cynllun yw creu cwricwlwm newydd a fydd yn galluogi dysgwyr yng Nghymru i fwynhau addysgu a dysgu sy’n eu hysbrydoli nhw i lwyddo. Fel rhan o’r cynllun mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weld y Gymraeg yn ffynnu. Bydd y Gymraeg yn parhau’n elfen orfodol yn y cwricwlwm i bob dysgwr nes bydd yn 16 mlwydd oed. Bydd y cwricwlwm newydd yn rhoi modd i sicrhau fod pob dysgwr yn gallu meithrin ei sgiliau iaith Cymraeg a defnyddio’r iaith yn hyderus mewn gwahanol gyd-destunau.

http://bit.ly/2Jmld5m

Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yw i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Er mwyn cyrraedd y targed mae Llywodraeth Cymru am ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar er mwyn cefnogi dilyniant i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’r cynllun hefyd yn nodi’r amcan o gynyddu cyfran pob grŵp blwyddyn ysgol sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg a chynyddu nifer yr athrawon cynradd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

http://bit.ly/2JxMe4l

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Cafodd Strategaeth Llywodraeth Cymru ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2010 i ddatblygu darpariaeth effeithiol o addysg feithrin hyd at addysg bellach ac uwch. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw cael system addysg sy’n ymateb i’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg ac sy’n sicrhau cynnydd yn nifer y bobl sy’n rhugl yn y Gymraeg ac sy’n gallu defnyddio’r iaith gyda’u teuluoedd/gofalwyr, yn eu cymunedau ac yn y gweithle. Nod Llywodraeth Cymru yw darparu system addysg sy’n golygu y gall mwy o ddysgwyr o bob oedran feithrin amrywiaeth ehangach o sgiliau iaith yn y Gymraeg.

http://bit.ly/2Jkgu3L

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Y Camau Nesaf

Dogfen sy’n nodi’r camau nesaf i’w cymryd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg cyfrwng Cymraeg ac iaith Gymraeg o Ebrill 2016. Mae’r ddogfen yn amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru fel rhan o ddatblygiad strategaeth tymor hir yr iaith Gymraeg.

http://bit.ly/2XycmpB

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018

Rheoliadau sy’n gosod safonau mewn perthynas ag ymddygiad Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, Cynghorau Iechyd Cymuned a Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru. Mae’r safonau yn ei gwneud yn glir i’r sefydliadau beth sydd angen ei wneud i gydymffurfio, ac yn dweud yn glir wrth y defnyddiwr beth y gall ddisgwyl. Mae’r rheoliadau yn gosod safonau ar gyfer darparu gwasanaethau, sef safonau sy’n ymwneud â chyflenwi gwasanaethau, gyda’r bwriad o hybu neu hwyluso defnyddio’r Gymraeg, neu weithio tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

http://bit.ly/2S6fF1l

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (lleol)

Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol lunio a chyflwyno eu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) i Lywodraeth Cymru er mwyn dangos sut maent yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw galluogi pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg ac i ddefnyddio'r iaith yn hyderus mewn bywyd bob dydd. Er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon, mae angen i awdurdodau lleol gynllunio ar gyfer sicrhau fod pob dysgwr yn elwa o gwricwlwm o'r radd flaenaf a’u bod yn mwynhau dysgu ac addysgu sy'n eu hysbrydoli.

http://bit.ly/2L7Wio3

http://bit.ly/2NCZM3Z

Legislation and national policies for the Welsh language

Deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg

Drag the act or policy to the correct description.

Llusgwch y ddeddf neu bolisi i’r disgrifiad cywir.


Act / Policy

Deddf / Polisi

Descriptions

Disgrifiad

Correct answers

Atebion cywir

    The advantages of being bilingual and multilingual

    Manteision bod yn ddwyieithog ac yn amlieithog

    Morriston Hospital

    If children are bilingual or multilingual from a young age, then moving from a Welsh-medium Cylch Meithrin or nursery to a Welsh-medium or bilingual school will be a natural development. This is especially true if a number of children from the same group move together. Progression is very important for children.

    The advantages of bilingualism for non-Welsh speaking children is that children can read, write, speak, understand and use the Welsh language equally well as children from Welsh-speaking households. Bilingual children tend to be high achievers in the curriculum and perform better in examinations. Bilingual or multilingual children can be more flexible, sensitive and creative as they understand there is more than one word for an object or concept. Learning a second language from an early age helps children to be able to hear different languages and is of assistance when learning a third or fourth language as they grow older.

    When two parents/carers speak different first languages, a bilingual child can communicate and develop a close relationship with both. One advantage of bilingualism is the opportunity to be part of two cultures which can lead to a better understanding of different traditions and mindsets.

    There are many other advantages to being bilingual or multilingual, for example:

    • it can help to bridge generations if grandparents or family/carers members speak Welsh
    • a bilingual person can communicate with a wider range of people than a person who can only speak one language
    • in Welsh speaking areas, bilingualism gives a person the opportunity to get involved in all aspects of social life.

    http://bit.ly/2XBnZY6

    Os ydi plant yn ddwyieithog neu’n amlieithog o oedran cynnar yna bydd symud o gylch meithrin neu feithrinfa cyfrwng Cymraeg i ysgol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn ddatblygiad naturiol. Mae hyn yn wir yn enwedig os oes nifer o blant o'r un grŵp yn symud gyda'i gilydd. Mae dilyniant yn bwysig iawn i blant.

    Manteision dwyieithrwydd i blant di-gymraeg yw y gall plant ddarllen, ysgrifennu, siarad, deall a defnyddio'r Gymraeg cystal â phlant o gartrefi Cymraeg eu hiaith. Mae plant dwyieithog yn tueddu i gyflawni’n uchel o fewn y cwricwlwm ac i berfformio’n well mewn arholiadau. Gall plant dwyieithog neu amlieithog fod yn fwy hyblyg, sensitif a chreadigol gan eu bod yn deall fod mwy nag un gair ar gyfer gwrthrych neu gysyniad. Mae dysgu ail iaith o oed cynnar yn helpu plant i allu clywed ieithoedd gwahanol ac yn gymorth wrth ddysgu trydedd neu bedwaredd iaith wrth iddynt dyfu’n hŷn.

    Pan fydd dau riant/gofalwr yn siarad iaith gyntaf wahanol gall plentyn sy’n ddwyieithog gyfathrebu a datblygu perthynas agos gyda’r ddau. Un o fanteision bod yn ddwyieithog yw'r cyfle i fod yn rhan o ddau ddiwylliant sy’n gallu arwain at well dealltwriaeth o wahanol draddodiadau a ffyrdd o feddwl.

    Mae sawl mantais arall i fod yn ddwyieithog neu’n amlieithog, er enghraifft:

    • gall fod o gymorth i bontio rhwng cenedlaethau os oes mam-gu neu dad-cu, nain neu daid neu aelodau o'r teulu/gofalwyr yn siarad Cymraeg
    • mae person dwyieithog yn gallu cyfathrebu ag ystod ehangach o bobl na pherson sydd ond yn gallu siarad un iaith
    • mewn ardaloedd Cymreig, mae dwyieithrwydd yn rhoi cyfle i berson ymwneud â phob agwedd o fywyd cymdeithasol.

    http://bit.ly/2XBnZY6

    The advantages of being bilingual and multilingual

    Manteision bod yn ddwyieithog ac yn amlieithog

    Identify on the diagram some advantages of being bilingual or multilingual

    Nodwch ar y diagram rhai manteision sydd o fod yn ddwyieithog neu amlieithog

    The advantages of being
    bilingual and multilingual.
    Manteision bod yn ddwyieithog
    ac yn amlieithog.

    Suggested response

    1. Moving from a Welsh-medium Cylch Meithrin or nursery to a Welsh-medium or bilingual school can be a natural development for children.
    2. The advantages of bilingualism for non-Welsh speaking children is that children can read, write, speak, understand and use the Welsh language equally as well as children from Welsh-speaking households.
    3. Bilingual children tend to achieve well at school.
    4. Bilingual children can be more flexible, sensitive and creative due to their understanding that there is more than one word for an object or concept.
    5. Learning a second language from an early age helps children to be able to hear different languages and supports them when learning a third or fourth language.
    6. When both parents/carers speak different first languages, a bilingual child can communicate and develop a close relationship with both.
    7. There is an opportunity to be part of two cultures which can lead to a better understanding of different traditions.
    8. It can help to bridge generations if grandparents or family/carers members speak Welsh.
    9. In Welsh speaking areas, it gives a person the opportunity to get involved in all aspects of social life.

    Ymateb awgrymedig

    1. Gall symud o gylch meithrin neu feithrinfa cyfrwng Cymraeg i ysgol cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog fod yn ddatblygiad naturiol i blant.
    2. Manteision dwyieithrwydd i blant di-Gymraeg yw y gall plant ddarllen, ysgrifennu, siarad, deall a defnyddio'r Gymraeg cystal â phlant o gartrefi Cymraeg eu hiaith.
    3. Mae plant dwyieithog yn tueddu i gyflawni’n dda yn yr ysgol.
    4. Gall plant dwyieithog fod yn fwy hyblyg, sensitif a chreadigol gan fod ganddynt ddealltwriaeth fod mwy nag un gair ar wrthrych neu gysyniad.
    5. Mae dysgu ail iaith o oed cynnar yn helpu plant i allu clywed ieithoedd gwahanol a’u cefnogi wrth ddysgu trydedd neu bedwaredd iaith.
    6. Pan fydd y ddau riant/gofalwr yn siarad iaith gyntaf gwahanol gall plentyn sy’n ddwyieithog gyfathrebu a datblygu perthynas agos gyda’r ddau.
    7. Mae cyfle i fod yn rhan o ddau ddiwylliant sy’n gallu arwain at well dealltwriaeth o wahanol draddodiadau.
    8. Gall helpu i bontio rhwng cenedlaethau os oes mam-gu neu dad-cu, nain neu daid neu aelodau o'r teulu/gofalwyr yn siarad Cymraeg.
    9. Mewn ardaloedd Cymreig, mae'n rhoi'r cyfle i berson ymgymryd ym mhob agwedd o fywyd cymdeithasol.

    The advantages of being bilingual and multilingual

    Manteision bod yn ddwyieithog ac yn amlieithog

    Drag the following statements into the correct columns, which of them are true and which of them are false in terms of the benefits of being bilingual or multilingual?

    Llusgwch y datganiadau i’r colofnau cywir. Pa ddatganiadau sy’n gywir a pha rai sy’n anghywir wrth ddisgrifio manteisio bod yn ddwyieithog neu amlieithog?      Recognising and supporting Welsh language and culture

      Cydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru

      Welsh Curriculum - Foundation Phase Framework (2015)

      The Welsh Government states in the Foundation Phase Framework:

      "The Foundation Phase contributes to the Welsh Curriculum by developing children's understanding of Wales's unique cultural identity across all Areas of Learning. Children should value the different languages, images, objects, sounds and flavours that are an integral part of Wales today, and build a sense of belonging to Wales and they should understand Welsh heritage, literature and arts as well as the language".

      This helps the children to feel that they belong to their local community and to Wales and helps them to develop their understanding of Wales. By recognising and supporting Welsh language and culture, children will have opportunities to celebrate the particular cultures, languages and traditions of Wales whilst also respecting the values of other cultures. They will also develop knowledge of their own communities; their values and traditions. By learning about the history and geography of Wales, children will develop their understanding of lives and communities today and in the past.

      Further reading:

      http://bit.ly/2XBp1DH

      Y Cwricwlwm Cymreig - Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (2015)

      Dywed Llywodraeth Cymru yn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen;

      “Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cyfrannu at y Cwricwlwm Cymreig drwy ddatblygu dealltwriaeth plant o hunaniaeth ddiwylliannol unigryw Cymru ar draws yr holl Feysydd Dysgu. Dylai’r plant werthfawrogi’r gwahanol ieithoedd, delweddau, gwrthrychau, synau a blasau sy’n rhan annatod o Gymru heddiw, a meithrin ymdeimlad o berthyn i Gymru a dylent ddeall treftadaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau Cymru yn ogystal â’r iaith”.

      Mae hyn yn gymorth i’r plant deimlo eu bod yn perthyn i’w cymuned leol a Chymru ac yn gymorth iddynt ddatblygu eu dealltwriaeth o Gymru. Drwy gydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru bydd plant yn cael cyfleoedd i ddathlu diwylliannau, ieithoedd a thraddodiadau arbennig Cymru gan hefyd barchu gwerthoedd diwylliannau eraill. Byddant hefyd yn datblygu gwybodaeth am eu cymunedau eu hunain; eu gwerthoedd a’u traddodiadau. Drwy ddysgu am hanes a daearyddiaeth Cymru, bydd plant yn datblygu eu dealltwriaeth o fywydau a chymunedau heddiw ac yn y gorffennol.

      Darllen pellach:

      http://bit.ly/32pHBSO

      Recognising and supporting Welsh language and culture

      Cydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru

      Drag the words into the correct spaces.

      Your Answers

      The Welsh Government states in the Foundation Phase Framework (2015);

      "The Foundation Phase contributes to the Welsh Curriculum by developing children's understanding of Wales's unique cultural identity across all Areas of Learning. Children should value the different languages, images, objects, sounds and flavours that are an integral part of Wales today, and build a sense of belonging to Wales and they should understand Welsh heritage, literature and arts as well as the language".

      This helps the children to feel that they belong to their local community and to Wales and helps them to develop their understanding of Wales. By recognising and supporting Welsh language and culture, children will have opportunities to celebrate the particular cultures, languages and traditions of Wales whilst also respecting the values of other cultures. They will also develop knowledge of their own communities; their values and traditions. By learning about the history and geography of Wales, children will develop their understanding of lives and communities today and in the past.

      Correct answers

      The Welsh Government states in the Foundation Phase Framework (2015);

      "The Foundation Phase contributes to the Welsh Curriculum by developing children's understanding of Wales's unique cultural identity across all Areas of Learning. Children should value the different languages, images, objects, sounds and flavours that are an integral part of Wales today, and build a sense of belonging to Wales and they should understand Welsh heritage, literature and arts as well as the language".

      This helps the children to feel that they belong to their local community and to Wales and helps them to develop their understanding of Wales. By recognising and supporting Welsh language and culture, children will have opportunities to celebrate the particular cultures, languages and traditions of Wales whilst also respecting the values of other cultures. They will also develop knowledge of their own communities; their values and traditions. By learning about the history and geography of Wales, children will develop their understanding of lives and communities today and in the past.

      Llusgwch y geiriau i’r bylchau cywir.

      Eich ateb

      Dywed Llywodraeth Cymru yn y Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (2015);

      “Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cyfrannu at y Cwricwlwm Cymreig drwy ddatblygu dealltwriaeth plant o hunaniaeth ddiwylliannol unigryw Cymru ar draws yr holl Feysydd Dysgu. Dylai’r plant werthfawrogi’r gwahanol ieithoedd, delweddau, gwrthrychau, synau a blasau sy’n rhan annatod o Gymru heddiw, a meithrin ymdeimlad o berthyn i Gymru a dylent ddeall treftadaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau Cymru yn ogystal â’r iaith”.

      Mae hyn yn gymorth i’r plant deimlo eu bod yn perthyn i’w cymuned leol a Chymru ac yn gymorth iddynt ddatblygu eu dealltwriaeth o Gymru. Drwy gydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru bydd plant yn cael cyfleoedd i ddathlu diwylliannau, ieithoedd a thraddodiadau arbennig Cymru gan hefyd barchu gwerthoedd diwylliannau eraill. Byddant hefyd yn datblygu gwybodaeth am eu cymunedau eu hunain; eu gwerthoedd a’u traddodiadau. Drwy ddysgu am hanes a daearyddiaeth Cymru, bydd plant yn datblygu eu dealltwriaeth o fywydau a chymunedau heddiw ac yn y gorffennol.

      Atebion cywir

      Dywed Llywodraeth Cymru yn y Fframwaith y Cyfnod Sylfaen (2015);

      “Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cyfrannu at y Cwricwlwm Cymreig drwy ddatblygu dealltwriaeth plant o hunaniaeth ddiwylliannol unigryw Cymru ar draws yr holl Feysydd Dysgu. Dylai’r plant werthfawrogi’r gwahanol ieithoedd, delweddau, gwrthrychau, synau a blasau sy’n rhan annatod o Gymru heddiw, a meithrin ymdeimlad o berthyn i Gymru a dylent ddeall treftadaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau Cymru yn ogystal â’r iaith”.

      Mae hyn yn gymorth i’r plant deimlo eu bod yn perthyn i’w cymuned leol a Chymru ac yn gymorth iddynt ddatblygu eu dealltwriaeth o Gymru. Drwy gydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru bydd plant yn cael cyfleoedd i ddathlu diwylliannau, ieithoedd a thraddodiadau arbennig Cymru gan hefyd barchu gwerthoedd diwylliannau eraill. Byddant hefyd yn datblygu gwybodaeth am eu cymunedau eu hunain; eu gwerthoedd a’u traddodiadau. Drwy ddysgu am hanes a daearyddiaeth Cymru, bydd plant yn datblygu eu dealltwriaeth o fywydau a chymunedau heddiw ac yn y gorffennol.

      Language acquisition and opportunities to develop children’s knowledge and understanding of Welsh culture and language

      Caffael iaith a chyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o’r Gymraeg a diwylliant Cymru

      Cardiff Library

      Language acquisition

      Professor Colin Baker states in his book ‘A Parents’ and Teachers’ guide to Bilingualism’ “Young children pick up languages so easily. Language is acquired unwittingly, subconsciously. Language among children is caught rather than taught. The process is not learning but acquisition……”

      Professor Colin Baker (2007). – A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism. Multilingual Matters. Cleveden.

      Children in Welsh-medium settings during the early years acquire new languages via the 'Language Immersion' method, which is a particular way of introducing a second language. Children are immersed in a language when they receive their education in a different language to that of the household as they play, interact, and participate in activities. This means that children are surrounded by the Welsh language and acquire it naturally without realising.

      Role of the childcare worker

      The childcare worker has a very important role in supporting children to acquire a new language. Children's linguistic development relies on hearing the Welsh language consistently in all activities. Childcare workers need to be part of the children's activities in order to offer them linguistic clues.

      In order to acquire the new language, children need to hear childcare workers:

      • suggesting vocabulary and pronouncing words correctly and clearly
      • repeating vocabulary and using language patterns consistently, for example circle time, hand washing time, home time
      • giving the child time to process what they're hearing and ensuring the child has understood
      • offering linguistic ideas
      • pointing to an object when saying the word
      • gesturing to show the meaning of words/phrases
      • offering simple songs and rhymes and re-singing them over and over
      • re-reading books over and over, leading the story with a finger
      • creating opportunities for children to practise the words they've learnt, for example in role play
      • praising the children immediately after an achievement such as saying a Welsh word for the first time.

      For children to be surrounded by the language, childcare workers need to speak Welsh at all times. childcare workers are a linguistic role model for children, which means they need to speak Welsh with the other staff. If they don't do this, children will not hear practical examples of the language being used. It's important that childcare workers do not use the 'sandwich method' of introducing the Welsh language, i.e. saying the word in Welsh-English-Welsh, for example, 'diod-drink-diod'. The use of this method suggests to children that they need not pay attention to the new language as they focus on the language they already know.

      By planning different activities and themes, children can develop their knowledge and understanding of Wales. Childcare workers need to provide opportunities for children to learn about their local area and other areas in Wales such as names of beaches, rivers and mountains. This will help children to feel that they belong to their local community and to Wales and develop their understanding of the unique cultural identity of Wales.

      Language preference

      It's vital to respect children's home language and try to make learning Welsh fun. Children who receive their education in a different language to their home language have a unique identity. It's important that childcare workers value the identity as well as children's right to use their language of choice so that they enjoy speaking the language and learn it in a completely natural way. These principles are supported by legislation that makes it illegal to punish children for not speaking Welsh, namely:

      • Equality Act 2010
      • United Nations Convention on the Rights of the Child 1989
      • Welsh Government's Seven Core Aims "… that all children and young people are listened to, treated with respect, and have their race and cultural identity recognised".

      Caffael iaith

      Dywed yr Athro Colin Baker yn ei lyfr ‘A Parents’ and Teachers’ guide to Bilingualism’, “Young children pick up languages so easily. Language is acquired unwittingly, subconsciously. Language among children is caught rather than taught. The process is not learning but acquisition……”

      Yr Athro Colin Baker(2007). – A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism. Multilingual Matters. Cleveden.

      Mae plant mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg yn y blynyddoedd cynnar yn caffael ieithoedd newydd drwy’r dull ‘Trochi Iaith’, sef ffordd arbennig o gyflwyno ail iaith. Bydd plant yn cael eu trochi mewn iaith pan fyddant yn derbyn eu haddysg mewn iaith sy’n wahanol i iaith y cartref wrth iddynt chwarae a rhyngweithio, a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Golyga hyn fod plant yn cael eu hamgylchynu gan y Gymraeg a chaffael yr iaith mewn ffordd naturiol heb iddynt sylweddoli.

      Rôl yr gweithiwr gofal plant

      Mae gan gweithwyr gofal plant rôl bwysig iawn wrth gefnogi plant i gaffael iaith newydd. Mae datblygiad ieithyddol plant yn dibynnu ar glywed y Gymraeg yn gyson ym mhob gweithgaredd. Mae angen i gweithwyr gofal plant fod yn rhan o weithgareddau’r plant er mwyn cynnig cliwiau ieithyddol iddynt.

      Er mwyn caffael yr iaith newydd, rhaid i’r plant glywed gweithwyr gofal plant yn:

      • awgrymu geirfa ac ynganu geiriau yn gywir ac yn glir
      • ailadrodd geirfa a defnyddio patrymau iaith yn gyson, er enghraifft amser cylch, amser golchi dwylo, amser mynd adref
      • rhoi amser i’r plentyn brosesu'r hyn mae’n clywed a sicrhau bod y plentyn wedi deall
      • cynnig syniadau ieithyddol
      • pwyntio at wrthrych wrth ddweud y gair
      • ystumio i ddangos ystyr geiriau/brawddegau
      • cyflwyno caneuon a rhigymau syml a’u hail ganu drosodd a throsodd
      • ail ddarllen llyfrau drosodd a throsodd gan arwain y stori gyda bys
      • creu cyfleoedd i blant ymarfer y geiriau maent wedi dysgu, er enghraifft wrth chwarae rôl
      • canmol y plant yn syth wedi iddynt gyflawni er enghraifft wrth iddynt ddweud gair Cymraeg am y tro cyntaf.

      Er mwyn i blant gael eu hamgylchynu gan yr iaith mae angen i gweithwyr gofal plant siarad Cymraeg drwy’r amser. Mae gweithwyr gofal plant yn fodel rôl ieithyddol i blant, sy’n golygu bod angen iddynt siarad Cymraeg gyda’r staff eraill. Os nad ydynt yn gwneud hyn, ni fydd plant yn clywed enghreifftiau ymarferol o’r iaith yn cael ei defnyddio. Mae’n bwysig nad yw gweithwyr gofal plant yn defnyddio’r ‘dull brechdan’ o gyflwyno’r Gymraeg, sef dweud y gair mewn Cymraeg-Saesneg-Cymraeg, er enghraifft ‘diod-drink-diod’. Mae defnyddio’r dull yma yn awgrymu i blant nad oes angen iddynt gymryd sylw o’r iaith newydd wrth iddynt ganolbwyntio ar yr iaith maent yn ei wybod yn barod.

      Drwy gynllunio gwahanol weithgareddau a themâu gall blant ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o Gymru. Mae angen i gweithwyr gofal plant ddarparu cyfleoedd i blant ddysgu am eu hardal leol ac ardaloedd eraill yng Nghymru, er enghraifft enwau traethau, afonydd a mynyddoedd. Bydd hyn yn gymorth i blant i deimlo eu bod yn perthyn i’w cymuned leol a Chymru ac yn datblygu dealltwriaeth am hunaniaeth ddiwylliannol unigryw Cymru.

      Dewis iaith

      Mae’n hanfodol parchu iaith gartref plant a cheisio gwneud dysgu’r Gymraeg yn hwyliog. Mae plant sy’n derbyn eu haddysg mewn iaith sy’n wahanol i iaith y cartref gyda hunaniaeth unigryw. Mae’n bwysig fod gweithwyr gofal plant yn gwerthfawrogi’r hunaniaeth yn ogystal â hawl plant i ddefnyddio eu dewis iaith fel eu bod yn mwynhau siarad yr iaith a’i dysgu mewn ffordd hollol naturiol. Mae’r egwyddorion hyn yn cael eu cefnogi gan ddeddfwriaeth sy’n ei wneud yn anghyfreithlon i gosbi plant am beidio siarad Cymraeg, sef:

      • Deddf Cydraddoldeb 2010
      • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989
      • Saith Nod Craidd Llywodraeth Cymru “… bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad, yn cael eu trin â pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu cydnabod”.

      Language acquisition

      Complete the activity below.

      Caffael iaith

      Cwblhewch y gweithgaredd isod.

      Developing children’s knowledge and understanding of Welsh culture and language

      Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o’r Gymraeg a diwylliant Cymru

      Think of ways to support opportunities and activities that develop children’s knowledge and understanding of Welsh culture and language. Record your ideas on the diagram.

      Meddyliwch am ffyrdd i gefnogi cyfleoedd a gweithgareddau sy’n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o‘r Gymraeg a diwylliant Cymru. Cofnodwch eich syniadau ar y diagram.

      Activities that develop knowledge
      of the Welsh language and Wales.
      Gweithgareddau sy’n datblygu
      gwybodaeth o’r Gymraeg a Chymru.

      Suggested responses

      • suggesting vocabulary and pronouncing words correctly and clearly
      • repeating vocabulary and using language patterns consistently, for example circle time, hand washing time, home time
      • giving the child time to process what they're hearing and ensuring the child has understood
      • offering linguistic ideas
      • pointing to an object when saying the word
      • gesturing to show the meaning of words/phrases
      • offering simple songs and rhymes and re-singing them over and over
      • re-reading books over and over, leading the story with a finger
      • creating opportunities for children to practise the words they've learnt, for example in role play
      • praising the children immediately after an achievement such as saying a Welsh word for the first time
      • speaking Welsh at all times with children and other staff
      • planning activities and themes to develop children's knowledge and understanding of Wales
      • providing opportunities for children to learn about their local area and other areas in Wales
      • respecting children's home language and trying to make learning Welsh fun
      • valuing children's right to use their language of choice so that they enjoy speaking the language and learn it in a completely natural way

      Ymatebion awgrymedig

      • awgrymu geirfa ac ynganu geiriau yn gywir ac yn glir
      • ailadrodd geirfa a defnyddio patrymau iaith yn gyson, er enghraifft amser cylch, amser golchi dwylo, amser mynd adref
      • rhoi amser i’r plentyn brosesu'r hyn mae’n clywed a sicrhau bod y plentyn wedi deall
      • cynnig syniadau ieithyddol
      • pwyntio at wrthrych wrth ddweud y gair
      • ystumio i ddangos ystyr geiriau/brawddegau
      • cyflwyno caneuon a rhigymau syml a’u hail ganu drosodd a throsodd
      • ail ddarllen llyfrau drosodd a throsodd gan arwain y stori gyda bys
      • creu cyfleoedd i blant ymarfer y geiriau maent wedi dysgu, er enghraifft wrth chwarae rôl
      • canmol y plant yn syth wedi iddynt gyflawni, er enghraifft wrth iddynt ddweud gair Cymraeg am y tro cyntaf
      • siarad Cymraeg o hyd gyda phlant a staff eraill
      • cynllunio gweithgareddau a themâu er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o Gymru
      • darparu cyfleoedd i blant ddysgu am eu hardal leol ac ardaloedd eraill yng Nghymru
      • parchu iaith gartref plant a cheisio gwneud dysgu’r Gymraeg yn hwyl
      • gwerthfawrogi hawl plant i ddefnyddio eu dewis iaith fel eu bod yn mwynhau siarad yr iaith a’i dysgu mewn ffordd hollol naturiol.

      The importance of Welsh language skills in the workplace

      Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg yn y gweithle

      Welcome to Wales road sign

      On their website, Social Care Wales states:

      “By enhancing the workforce’s Welsh language skills, knowledge and understanding of bilingualism, this can help deliver better care services for everyone.”

      Further reading:

      http://bit.ly/2YLPtvK

      In order to support the needs and wishes of children and their families/carers in terms of language choice, it's essential that childcare workers can interact through the medium of Welsh. This means that childcare workers can interact effectively with children and their families/carers so that everyone understands all the information being shared. Childcare workers should not assume that a Welsh speaker understands English and that there is therefore no need to communicate in Welsh. Equality must be ensured for first language Welsh families/carers.

      A workforce with Welsh language skills is needed in order to understand the needs, wishes and preferences of Welsh speakers and treat them with dignity and respect. Children and their families/carers will feel more comfortable discussing personal issues in their first language and communicating in Welsh will help to ensure that settings meet these requirements.

      For childcare workers without a high level of Welsh, using a little bit of Welsh can show that they understand the needs of children and their families/carers and make them feel at ease. It's important that childcare workers can show basic linguistic courtesy towards children and their families/carers, for example by pronouncing names correctly and using simple greetings such as 'bore da' and 'croeso'.

      Further reading:

      http://bit.ly/2NGe8Rg

      Dywed Gofal Cymdeithasol Cymru:

      “Drwy wella sgiliau iaith Gymraeg, a gwybodaeth a dealltwriaeth y gweithlu o ddwyieithrwydd, rydym ni’n gallu cynnig gwasanaethau gwell i bawb.”

      http://bit.ly/2xCLs0q

      Er mwyn cefnogi anghenion a dymuniadau plant a’u teuluoedd/gofalwyr o ran dewis iaith mae’n hanfodol bod gweithwyr gofal plant yn gallu rhyngweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Golyga hyn bod gweithwyr gofal plant yn gallu rhyngweithio yn effeithiol gyda phlant a’u teuluoedd/gofalwyr fel bod pawb yn deall yr holl wybodaeth sy’n cael ei rannu. Ni ddylai gweithwyr gofal plant ystyried fod siaradwr Cymraeg yn deall Saesneg ac o’r herwydd nad oes angen cyfathrebu yn yr iaith Gymraeg. Mae angen sicrhau cydraddoldeb i deuluoedd/gofalwyr iaith gyntaf Cymraeg.

      Mae angen gweithlu gyda sgiliau iaith Gymraeg er mwyn deall anghenion, dymuniadau a dewisiadau siaradwyr Cymraeg a’u trin gydag urddas a pharch. Bydd plant a’u teuluoedd/gofalwyr yn teimlo’n fwy cyfforddus yn trafod materion personol yn eu hiaith gyntaf, a bydd cyfathrebu yn Gymraeg yn helpu i sicrhau fod lleoliadau yn cwrdd â’r gofynion hyn.

      Ar gyfer gweithwyr gofal plant nad oes ganddynt lefel uchel o Gymraeg, gall ddefnyddio ychydig o Gymraeg ddangos eu bod yn deall anghenion plant a’u teuluoedd/gofalwyr a gwneud iddynt deimlo’n gyfforddus. Mae’n bwysig fod gweithwyr gofal plant yn gallu dangos cwrteisi ieithyddol sylfaenol tuag at blant a’u teuluoedd/gofalwyr, gan er enghraifft ynganu enwau yn gywir a defnyddio cyfarchion syml megis ‘bore da’ a ‘croeso’.

      Darllen pellach:

      http://bit.ly/2Xw6h8x

      The importance of Welsh language skills in the workplace

      Pwysigrwydd sgiliau Cymraeg yn y gweithle

      Try to answer the following questions in the spaces about the importance of Welsh language skills in the workplace.

      Rhowch gynnig ar ateb y cwestiynau canlynol yn y blychau am bwysigrwydd sgiliau Cymraeg yn y gweithle.

      QuestionCwestiwn Your ResponseEich Ymateb Suggested ResponseYmateb Awgrymedig

      Suggested Response:

      Ymateb Awgrymedig: